Regulamin promocji
2000 paczek od PickPacka

§ 1
Definicje

1. „Promocja” – promocja 2000 paczek od PickPacka prowadzony na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

2. „Organizator” – Kot Filip Józef prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „PickPack S.A. ”, ul. Optymistów 2a, 04-965 Warszawa, NIP: 9522168281, REGON: 368322678

3. „Fundator” – PickPack S.A.

4. „Uczestnik” – użytkownik portalu www.pickpack.pl, będący pełnoletnią osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która zgłasza swój udział w Promocji.

§ 2.
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Promocji.

2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem portalu pickpack.pl

3. Promocja rozpoczyna się 7 maja 2018 r. o godz. 10:00, a kończy 31 maja 2018 r. o godz. 23:59.

4. Organizator oświadcza, że Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540,).

§ 3.
Warunki uczestnictwa w Promocji

1. Uczestnikiem Promocji musi być użytkownik portalu www.pickpack.pl będący pełnoletnią osobą fizyczną posiadającą obywatelstwo polskie, miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób, o których mowa w ust. 2 poniżej.

2. Z uczestnictwa w Promocji wyłączeni są członkowie kierownictwa i pracownicy Organizatora i Fundatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. Przed wzięciem udziału w Promocji Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.

§ 4.
Zasady promocji

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie użytkownicy portalu www.pickpack.pl , posiadający aktywne konto, którzy umieścili zdjęcie odpowiadające zadaniu konkursowemu.

2. Wzięcie udziału w Konkursie polega na zamówieniu kuriera PickPack S.A. na terenie miasta Łódź w dniach określonych w punkcie Postanowienia Ogólne.

§ 5.
Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane w formie elektronicznej na adres filip@pickpack.pl

Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika takie jak: imię, nazwisko, jak również dokładny opis i powód reklamacji. W przypadku braku potrzebnych informacji, Organizator zastrzega sobie prawo wezwania Uczestnika do uzupełnienia braków w terminie 3 (trzech) dni od daty takiego wezwania. Nieuzupełnienie przez Uczestnika braków uprawnia Organizatora do pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania.

Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie elektronicznej niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

Powyższe postanowienia nie wykluczają dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Uczestnika na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 6.
Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu w zakresie określonym w Regulaminie będą przetwarzane przez administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu komunikacji z Uczestnikami oraz w celu przekazania Nagrody Zwycięzcy Konkursu i ogłoszenia wyników Konkursu. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie i w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.

§ 7.
Postanowienia końcowe

1. Regulamin będzie dostępny na stronie www pod adresem: www.pickpack.pl