Regulamin promocji „[Promocja Praga]”

1. Postanowienia ogólne

1.1

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa warunki i zasady uczestniczenia w promocji [Promocja Praga] (dalej jako „Promocja”), organizowanej przez Pickpack S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Optymistów 2A 04-365 Warszawa, KRS: 695599 (dalej jako „Organizator”).

1.2

Prawo do weryfikacji spełniania warunków Promocji przysługuje Organizatorowi. Organizator może zażądać udokumentowania wypełnienia warunków udziału w Promocji o których mowa w Regulaminie. W przypadku nieuczynienia zadość powyższemu obowiązkowi, Organizator może odmówić danej osobie udziału w Promocji.

1.3

Promocja trwa od 30 Października 2018 r. do [30 Listopada 2018] r. lub do wyczerpania przewidzianej puli Kodów.

1.4

Regulamin wiąże Uczestnika od chwili podjęcia działań w celu skorzystania z Promocji, a Uczestnik jest zobowiązany do jego przestrzegania, z zastrzeżeniem, iż jeżeli dobrowolnie odstąpi od skorzystania z Promocji, postanowienia Regulaminu przestają być wiążące do czasu ponownej próby skorzystania z Promocji. Udział w Promocji jest dobrowolny. Udział Uczestnika w Promocji oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

1.5

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

  • Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która dopełniła warunków określonych w § 2 ust. 2;
  • Landing Page – należy przez to rozumieć stronę internetową znajdującą się pod adresem: http://pickpack.cz
  • Usłudze – należy przez to rozumieć Usługę Pocztową lub Usługę Przewozu świadczoną przez Organizatora na warunkach określonych w Regulaminie Kurierskim, na terenie miasta stołecznego Pragi, Republika Czeska;
  • Kodzie – należy przez to rozumieć indywidualny ciąg znaków stanowiący kod promocyjny, uprawniający Uczestnika do nieodpłatnego skorzystania z Usługi, pod warunkiem podania Kodu podczas zamawiania Usługi;
  • Regulaminie Kurierskim – należy przez to rozumieć regulamin świadczenia Usług przez Organizatora, który zostanie udostępniony Uczestnikowi na podany przez niego adres e-mail wraz z kodem promocyjnym.

2. Skorzystanie z Promocji

2.1

Promocja jest kierowana do tych użytkowników Internetu, których miejsce zatrudnienia znajduje się na terenie Pragi. Skorzystanie z Usługi z wykorzystaniem Kodu może nastąpić wyłącznie na terenie Pragi, w tym początek i koniec Usługi musi mieć miejsce na tym terenie. W Promocji nie mogą prać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin.

2.2

Aby skorzystać z Promocji, Uczestnik Promocji powinien wypełnić formularz znajdujący się na Landing Page’u („Formularz”), podając:

  • swoje imię i nazwisko;
  • miejsce pracy (dane pracodawcy) lub dane przedsiębiorcy z którym zawarł umowę cywilnoprawną obejmującą stałą współpracę („Zatrudniający”)
  • swój adres e-mail (w domenie Zatrudniającego);
  • wyrazić wolę otrzymywania informacji handlowych na podany adres e-mail;
  • wysłać formularz do Organizatora korzystając z przycisku „Wyślij”.
2.3

Użytkownik nie jest zobowiązany do uiszczenia jakiejkolwiek opłaty w związku z udziałem w Promocji, w szczególności przy wysłaniu Formularza.

2.4

Po wysłaniu formularza Organizator wysyła na podany adres e-mail wiadomość z linkiem potwierdzającym, w celu weryfikacji podanego adresu e-mail.

2.5

Po potwierdzeniu adresu e-mail przez Uczestnika, Organizator prześle na ten adres, w terminie 24 godzin, wiadomość z Kodem.

2.6

W razie nieotrzymania Kodu od Organizatora w powyższym terminie, Uczestnik winien podjąć samodzielną próbę kontaktu z Organizatorem.

2.7

Uczestnicy Promocji zobowiązani są do osobistego działania.

2.6

Dany Uczestnik może wziąć udział w Promocji wyłącznie jednokrotnie. Nie wyłącza to możliwości wzięcia udziału w Promocji przez więcej niż jednego Uczestnika współpracującego z tym samym Zatrudniającym.

3. Korzystanie z Kodu i Usług

3.1

Kod otrzymany w ramach Promocji można wykorzystać wyłącznie na jedną Usługę, której termin realizacji winien przypadać między 30 Października 2018 a 30 Listopada 2018 r. Po upływie tego terminu uprawnienie Uczestnika z tytułu Kodu wygasa.

3.2

Usługi są wykonywane przez Organizatora na terenie Pragi, w terminie i na zasadach określonych w Regulaminie Kurierskim.

3.3

W celu skorzystania z Usługi, Uczestnik jest zobowiązany do zamówienia jej za pośrednictwem strony internetowej Organizatora, pod adresem http://pickpack.cz. W celu wykorzystania uprawnienia z tytułu Kodu, uczestnik obowiązany jest podać go w polu „kod rabatowy” przed złożeniem zlecenia wykonania Usługi.

3.4

Wykorzystanie uprawnienia z tytułu Kodu po przyjęciu zlecenia wykonania Usługi przez Organizatora lub po wykonaniu Usługi nie jest możliwe.

3.5

Kod uprawnia do wykorzystania nieodpłatnie wyłącznie samej Usługi. W przypadku, gdy w ramach zamawiania Usługi, Uczestnik zdecyduje się na skorzystanie z usług dodatkowych oferowanych przez Organizatora, świadczenia te będą odpłatne. Skorzystanie z Kodu na przy zamawianiu Usługi w takim kształcie jest możliwe wyłącznie pod warunkiem uiszczenia sumy opłat za usługi dodatkowe.

3.6

W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Organizator ma prawo pozbawienia go uprawnienia z tytułu Kodu.

4. Reklamacje

4.1

Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji dotyczących sposobu funkcjonowania Promocji, wykonywania Usług lub innych naruszeń Regulaminu, na piśmie pod rygorem nieważności na adres Organizatora, w terminie 7 dni od wystąpienia naruszenia.

4.2

Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail Uczestnika, jak również dokładnie określoną przyczynę reklamacji.

4.3

Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania i powiadomienia składającego reklamację o sposobie jej rozwiązania.

5. Dane osobowe

5.1

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Organizator.

5.2

Dane osobowe Uczestników Organizator wykorzysta w celu realizacji uprawnień z Kodu oraz marketingu bezpośredniego usług Organizatora, w tym przesyłania informacji handlowych. Dane osobowe Uczestników zostaną usunięte lub zanonimizowane po upływie 1 roku od zakończenia Promocji, o ile dany Uczestnik nie skorzystał z Usług ponownie, a także w przypadku cofnięcia przez Uczestnika zgody na przesyłanie informacji handlowych.

5.3

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), tj. niezbędność w celu zrealizowania umowy oraz prawnie uzasadniony interes administratora w koordynowaniu przebiegu Promocji oraz marketingu usług własnych.

5.4

Ujawnienie danych osobowych w ramach Promocji jest warunkiem wzięcia udziału w Promocji, a ich niepodanie uniemożliwia udział w Promocji.

5.5

Dane osobowe uczestników będą udostępniane dostawcom usług niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia Promocji, w tym dostawcom usług mailingowych, marketingowych, księgowych, prawnych, dostawcom płatności elektronicznych, dostawcom usług, z których Organizator korzysta w normalnym toku działalności gospodarczej oraz wszelkim osobom upoważnionym przez Organizatora do przetwarzania danych osobowych lub podmioty przetwarzające do przetwarzania danych w ich imieniu.

5.6

Dane mogą być przekazywane do Państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych Ameryki, jednakże wyłącznie podmiotom, które wdrożyły wymogi zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych wynikające z Privacy Shield (na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z 12 lipca 2016 r. wdrażającej umowę Privacy Shield). Uczestnik może uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego od Organizatora za pośrednictwem e-maila, w taki sam sposób, w jaki możesz zażądać dostępu do danych osobowych.

5.7

Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia tych danych, prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Organizatora, chyba że podstawa ta jest nadrzędna wobec Twoich interesów, praw i wolności, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, a wniesienie takiego sprzeciwu uniemożliwia Organizatorowi dalsze korzystanie z tych danych niezależnie od okoliczności oraz prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora narusza przepisy RODO.

5.8

Realizacja uprawnień następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail Organizatora: hello@pickpack.cz.

6. Postanowienia końcowe

6.1

Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na Landing Page.

6.2

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków lub zasad Promocji w granicach przewidzianych przepisami prawa, lecz w sposób niepogarszający warunków uczestnictwa, w szczególności do wydłużenia czasu trwania Promocji.

6.3

Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek niezawinioną przez niego szkodę majątkową lub niemajątkową, poniesioną przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Promocji, chyba że wyniknęła ona z wyłącznej winy Organizatora lub przy wykonywaniu Usługi.

6.4

Uczestnik zobowiązany jest zwolnić Organizatora z odpowiedzialności z tytułu naruszenia przepisów prawa lub praw osób trzecich, w przypadku, kiedy takie naruszenie stanowiło będzie wzięcie udziału w Promocji przez Uczestnika lub inne działanie lub zaniechanie Uczestnika związane z Promocją.

6.5

Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 Października 2018.

Powrót