W celu podkreślenia znaczenia, jakie przypisujemy ochronie prywatności Użytkowników i poufności zamieszczanych przez nich danych oraz w związku z obowiązkiem udzielenia informacji dotyczącej wykorzystywania plików cookies, niniejszym przedstawiamy Państwu zasady przetwarzania danych osobowych udostępnianych w ramach korzystania z Serwisu www.pickpack.pl

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest gromadzonych w Serwisie jest Filip Kot z siedzibą w  Warszawie (04-065), przy ul. Optymistów 2a posługujący się NIP 5321900589

Podanie przez Użytkownika dokonującego Rejestracji danych osobowych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania rejestracji w Serwisie.

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101/2002, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144/2001, poz. 1204 z późn. zm.), w tym z poszanowaniem określonych w przepisach zasad zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym wglądem osób trzecich. Wszelkie dane osobowe udostępniane w trakcie rejestracji podlegają włączeniu do zbioru danych osobowych zgłoszonego do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do:

1. nawiązania, ukształtowania, wykonania, zmiany lub rozwiązania Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną łączącej Użytkownika z Administratorem,

2. zawierania i wykonania Umów, świadczenia Usług oraz zawierania i wykonania Umów dodatkowych, a także prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z tymi umowami,

3. w przypadku uzyskania wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem – w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

Użytkownik wyraża niniejszym zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w zakresie i celu wskazanym powyżej.

Użytkownik w każdym czasie na prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych oraz ich usunięcia, za pośrednictwem Serwisu, z zastrzeżeniem, że w przypadku usunięcia danych niezbędnych dla prawidłowego świadczenia usług na rzecz Użytkownika lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, Administrator będzie uprawniony do rozwiązania umowy z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym. Wglądu w swoje dane osobowe, ich modyfikowania i usuwania dokonuje się przy wykorzystaniu narzędzi udostępnionych Użytkownikowi na podstronie Serwisu dostępnej w zakładce „Profil”. Dopuszczalne jest również dokonywanie zgłoszeń dotyczących konieczności wprowadzenia tego rodzaju zmian pisemnie na adres Administratora.

Pomimo usunięcia przez Użytkownika jego danych osobowych lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, Administrator jest uprawniony do ich przetwarzania w zakresie niezbędnym do wykonania wcześniej zawartych umów lub dochodzenia roszczeń.

Administrator jest uprawniony do powierzania przetwarzania danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, w tym przekazywania danych osobowych osobom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takim przypadku Administrator bierze odpowiedzialność za przestrzeganie przez taką osobę zasad przetwarzania danych osobowych określonych w przepisach prawa.

Administrator, bez odrębnej zgody Użytkowników nie będzie przetwarzać danych osobowych w celach innych niż wskazane powyżej, w szczególności w celach promocyjnych i marketingowych, z zastrzeżeniem, że na adres poczty elektronicznej podany w Profilu Administrator może wysyłać informacje dotyczące Serwisu lub inne wskazane w treści Regulaminu.

W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody Administrator może wysyłać na adres wskazany w Koncie informacje handlowe dotyczące oferowanych usług (newsletter). W takim przypadku Użytkownik w każdym czasie może zrezygnować z otrzymywania informacji kierując odpowiednie oświadczenie w trybie wskazanym w otrzymanej wiadomości. W takim przypadku Administrator niezwłocznie zaprzestanie wysyłania informacji Użytkownikowi.

Administrator jest uprawniony do przetwarzania następujących danych charakteryzujących sposób korzystania przez Użytkownika z Serwisu

: a) oznaczenia identyfikujące Użytkownika,

b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik, w tym numer IP,

c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Serwisu,

d) informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Serwisu. Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe przechowywane w urządzeniu, którym posługuje się osoba korzystająca z Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) analizy preferencji osób korzystających z Serwisu odnośnie prezentowanych w nim treści,

b) dostosowania treści prezentowanych w Serwisie do preferencji osób korzystających z Serwisu,

c) analizy sposobu korzystania z Serwisu,

d) umożliwienia Użytkownikom korzystania z Serwisu bez konieczności logowania się na każdej odwiedzanej podstronie Serwisu.

Pliki cookies przechowywane są w urządzeniu, którym posługuje się osoba korzystająca z Serwisu, w zależności od ich przeznaczenia, do chwili wylogowania się Użytkownika lub do chwili usunięcia plików cookies z pamięci urządzenia. Przechowywane pliki cookies pochodzą zarówno bezpośrednio od Administratora, jak i od osób trzecich, jeśli jest to wskazane dla osiągnięcia celów korzystania z plików cookies.

Część plików cookies wykorzystywanych przez Serwis jest niezbędna dla jego prawidłowego działania. Wiele przeglądarek domyślnie dopuszcza automatyczne zapisywanie i przechowywanie plików cookies w urządzeniu. Ustawienia i zmiany zasad przechowywania plików cookies dokonuje się w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Dokonując Rejestracji w Serwisie, a następnie logując się do Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na posługiwanie się plikami cookies niezbędnymi dla prawidłowego działania Serwisu. W pozostałym zakresie odmowa zgody na przechowywanie plików cookies, w tym dokonana za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, nie wyłącza możliwości korzystania z Serwisu, choć może wpływać na sposób jego działania.

Niniejsze zasady mogą ulec zmianie w przypadku zmiany zasad działania Serwisu, zmian w przepisach prawa regulujących kwestie ochrony prywatności oraz w przypadku dalszego rozwoju Serwisu. Jeśli tak się stanie, zostaniecie Państwo poinformowani o zakresie wprowadzanych zmian na zasadach analogicznych do zmiany Regulaminu Serwisu. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej Polityce Prywatności zastosowanie znajdą odpowiednie postanowienia Regulaminu Serwisu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

W każdej chwili możecie Państwo zgłaszać do Administratora pytania i wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych. Należy je kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@pickpack.pl