Regulamin Serwisu PickPack

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu prowadzonego przez Administratora, w tym warunki świadczenia przez Administratora na rzecz Użytkowników usług drogą elektroniczną.

2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu, przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

3. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz korzystania z plików cookies określa Polityka prywatności, stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 2
Definicje

Następujące określenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

1. Administrator – Filip Kot, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Filip Kot z siedzibą w Warszawie (04-965), przy ul. Optymistów 2a, NIP 5321900589, REGON 361095831.

2. Bezpieczna płatność – świadczona przez Administratora usługa pośrednictwa w zakresie zabezpieczenia płatności pomiędzy Użytkownikami.

3. Konto – udostępniona zarejestrowanemu Użytkownikowi część Serwisu zawierająca informacje o Użytkowniku oraz zawartych Umowach. Utworzenie Konta wymaga Rejestracji. Dostęp do Konta wymaga każdorazowo podania loginu i hasła.

4. Nadanie Paczki – składanie zamówienia na Przewóz Paczki.

5. Paczka – rzecz ruchoma stanowiąca przedmiot przewozu na podstawie Umowy Przewozu Paczki.

6. Przewóz Paczki – usługa świadczona przez Użytkownika przewożącego Paczkę na rzecz Użytkownika nadającego Paczkę polegająca przewozie rzeczy ruchomych między miejscami wskazanymi przez Użytkownika nadającego Paczkę.

7. Rejestracja – uzyskanie dostępu do indywidualnego Konta w Serwisie.

8. Serwis – serwis internetowy działający w domenie pickpack.pl wraz ze wszystkimi podstronami, prowadzony przez Administratora.

9. Treści – wszystkie treści, w tym informacje, opinie, obrazy lub odnośniki do stron internetowych zamieszczone w Serwisie przez Użytkownika.

10. Umowa Przewozu Paczki – zawierana pomiędzy Użytkownikami umowa przewozu Paczki, będąca umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827/2014).

11. Umowa „Bezpiecznej płatności” – zawierana pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem przewożącym Paczkę umowa zobowiązująca Administratora przyjęcia wynagrodzenia za przewóz paczki od Użytkownika nadającego Paczkę i przekazania wynagrodzenia Użytkownikowi przewożącemu Paczkę.

12. Umowa świadczenia usług drogą elektroniczną – zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem umowa, na podstawie której Administrator świadczy na rzecz Użytkownika usługę udostępnienia Serwisu.

13. Użytkownik – każda osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub działająca w imieniu osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawej korzystająca z Serwisu.

14. Wiadomości – wiadomości tekstowe kierowane przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu bezpośrednio i wyłącznie do innych Użytkowników.

§ 3
Warunki i zasady korzystania z Serwisu

1. Administrator świadczy na rzecz Użytkowników usługę udostępniania Serwisu, oferującego w szczególności następujące funkcjonalności:

a. Nadawanie Paczki,

b. przyjmowanie zamówień na Przewóz Paczki,

c. przegląd ofert Nadania Paczki złożonych przez innych Użytkowników,

d. przegląd ofert na Przewóz Paczki złożonych przez innych Użytkowników,

e. zawieranie Umów Przewozu Paczki,

f. zawieranie Umów „Bezpiecznej Płatności”,

g. przegląd zawartych Umów Przewozu Paczki,

h. przegląd płatności wykonanych lub uzyskanych z tytułu Przewozu Paczki, w tym zrealizowanych przy wykorzystaniu „Bezpiecznej Płatności”,

i. zamieszczanie Treści,

j. wysyłanie i odbieranie Wiadomości,

k. odstąpienie od Umowy Przewozu Paczki.

2. Korzystanie z Serwisu nie wymaga Rejestracji. Rejestracji wymaga dostęp do części funkcjonalności oferowanych w Serwisie. Korzystanie z Serwisu i Rejestracja są dobrowolne i bezpłatne. Rejestracji dokonać mogą jedynie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą dokonać Rejestracji za zgodą odpowiednio przedstawiciela ustawowego lub kuratora.

3. W celu dokonania Rejestracji konieczne jest wypełnienie i wysłanie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego udostępnionego w Serwisie poprzez wskazanie:

a. imienia i nazwiska Użytkownika,

b. adresu poczty elektronicznej.

4. Rejestracja jest również możliwa przy wykorzystaniu systemu identyfikacji użytkowników udostępnianego przez serwis Facebook.

5. W trakcie Rejestracji Użytkownik hasło umożliwiające mu dostęp do Konta.

6. Warunkiem Rejestracji jest akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.

7. Rejestracja następuje z chwilą wyboru ikony „Stwórz konto” na podstronie Serwisu dostępnej w zakładce „Zarejestruj się”.

8. Rejestracja jest równoznaczna z zawarciem przez Użytkownika z Administratorem Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną na czas nieoznaczony.

9. W celu korzystania z Bezpiecznej Płatności Użytkownik zobowiązany jest wskazać w Koncie:

a. numer telefonu komórkowego,

b. numer rachunku bankowego.

10. Ponadto Użytkownik jest uprawniony do zamieszczenia w Serwisie skanu dowodu osobistego, który dostępny będzie dla Administratora.

11. Z chwilą zawarcia Umowy świadczeniu usług drogą elektroniczną następuje utworzenie Konta, a Użytkownik zyskuje możliwość:

a. nadawania Paczki,

b. przyjmowania zamówień na Przewóz Paczki,

c. zawierania Umów Przewozu Paczki,

d. zawierania Umów „Bezpiecznej Płatności”,

e. przekierowania do serwisu internetowego umożliwiającego dokonanie płatności;

f. przeglądu zawartych Umów Przewozu Paczki,

g. przeglądu płatności wykonanych z tytułu Nadania Paczki lub uzyskanych z tytułu Przewozu Paczki, w tym zrealizowanych przy wykorzystaniu „Bezpiecznej Płatności”,

h. zamieszczania Treści,

i. wysyłania i odbierania Wiadomości,

j. odstąpienia od Umowy Przewozu Paczki.

k. sprawdzanie i poprawianie informacji o Użytkowniku podanych w trakcie Rejestracji.

12. Logowanie do Serwisu następuje przez podanie adresu poczty elektronicznej wskazanego przy Rejestracji i hasła lub przy wykorzystaniu systemu identyfikacji użytkowników udostępnianego przez serwis Facebook.

13. Administrator ma prawo odstąpienia od Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, a w konsekwencji do zablokowania lub dezaktywowania Konta, jeśli Użytkownik narusza przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu, po bezskutecznym wezwaniu Użytkownika do zaprzestania takich naruszeń w terminie 7 dni.

14. Administrator ma prawo wypowiedzenia Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podawania przyczyn z zachowaniem 1-miesięcznego terminu wypowiedzenia.

15. Oświadczenie o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną Administrator składa za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie Rejestracji.

16. W terminie 14 dni od zawarcia Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną Użytkownik ma prawo do odstąpienia od Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się w chwili zawarcia Umowy. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Administrator prześle Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia na adres poczty elektronicznej wskazany w trakcie Rejestracji.

17. Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podawania przyczyn w dowolnym czasie.

18. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną Użytkownik składa przez skierowanie oświadczenia odpowiedniej treści na adres problem@pickpack.pl z adresu poczty elektronicznej wskazanego przez Użytkownika w trakcie Rejestracji lub później albo pisemnie na adres Administratora. Z chwilą wypowiedzenia Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną następuje dezaktywacja Konta Użytkownika w Serwisie.

19. Oświadczenie o odstąpieniu lub wypowiedzeniu Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie ma wpływu na zobowiązania i uprawnienia Użytkownika wynikające z zawartych Umów Przewozu Paczki lub Umów „Bezpiecznej Płatności”.

20. Administrator jest zobowiązany umożliwić Użytkownikom dostęp do informacji o zawartych Umowach Przewozu Paczki i Umowach „Bezpiecznej Płatności” oraz przegląd płatności wykonanych lub uzyskanych z tytułu Przewozu Paczki, w tym zrealizowanych przy wykorzystaniu „Bezpiecznej Płatności”, przez okres 2 lat od chwili dostarczenia Paczki, której dotyczy Umowa Przewozu Paczki i Umowa „Bezpiecznej Płatności” lub płatność.

21. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest:

a. dysponowanie urządzeniem umożliwiającym połączenie z siecią Internet,

b. zainstalowanie oprogramowania umożliwiającego zapoznanie z materiałami dostępnymi za pośrednictwem sieci Internet (przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX i JavaScript, Mozilla Firefox w wersji 30 lub nowszej z włączoną wirtualną maszyną Javy i JavaScript, Google Chrome w wersji 30 lub nowszej z włączoną wirtualną maszyną Javy i JavaScript oraz minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768px, Safari wersji 8.0 lub nowszej z włączoną wirtualną maszyną Javy i JavaScript), w tym obsługującej technologie Java i Java Script) oraz oprogramowania umożliwiającego odczytywanie plików zapisanych w formacie PDF,

c. uruchomienie obsługi plików cookies i wyrażenie zgody na umieszczanie plików cookies w komputerze Użytkownika,

d. posiadanie dostępu do konta poczty elektronicznej.

22. Zabronione jest:

a. uzyskiwanie nieautoryzowanego dostępu do Serwisu w części nieprzeznaczonej dla Użytkownika,

b. blokowanie dostępu do Serwisu, w tym do Kont, innym Użytkownikom lub Administratorowi,

c. dokonywanie bez zgody Administratora zmian w Serwisie,

d. zamieszczanie w Serwisie bez zgody Administratora treści o charakterze bezprawnym, w tym zamieszczanie informacji handlowych lub jej rozsyłanie do Użytkowników,

e. podszywanie się pod innych Użytkowników,

f. naruszanie praw, w tym praw osobistych, osób trzecich, w szczególności innych Użytkowników.

§ 4
Obsługa Serwisu

1. W celu zapoznania się ze złożonymi propozycjami Nadania Paczki Użytkownik wprowadza na stronie głównej Serwisu adres nadania Paczki i adres dostarczenia Paczki, obejmujące co najmniej nazwę miejscowości, oraz datę Przewozu Paczki, a następnie wybiera ikonę „Szukaj Paczki”.

2. W celu zapoznania się ze złożonymi propozycjami Przewozu Paczki Użytkownik wprowadza na stronie głównej Serwisu adres nadania Paczki i adres dostarczenia Paczki, obejmujące co najmniej nazwę miejscowości, oraz datę Przewozu Paczki, a następnie wybiera ikonę „Szukaj Kuriera”.

3. Złożenia oferty Przewozu Paczki Użytkownik dokonuje na podstronie Serwisu dostępnej po wyborze przez ikony „Weź paczkę” lub ikony „Dodaj ofertę jako kurier” na stronie głównej Serwisu lub ikony „Zostań kurierem” na podstronach Serwisu.

4. Złożenia propozycji Nadania Paczki Użytkownik dokonuje na podstronie Serwisu dostępnej po wyborze przez ikony „Nadaj paczkę” lub ikony „Dodaj ofertę jako nadawca” na stronie głównej Serwisu lub ikony „Zostań nadawcą” na podstronach Serwisu.

5. Zapoznanie się ze złożonymi przez Użytkownika aktualnymi ofertami Nadania Paczki oraz zawarcie Umowy Przewozu Paczki i postęp w jej wykonaniu są możliwe na podstronie Serwisu dostępnej w zakładce „Wysyłam Paczkę”.

6. Zapoznanie się ze złożonymi przez Użytkownika aktualnymi ofertami Przewozu Paczki oraz zawarcie Umowy Przewozu Paczki i postęp w jej wykonaniu są możliwe na podstronie Serwisu dostępnej w zakładce „Przewożę Paczkę”.

7. Sprawdzanie informacji o uiszczonych przez Użytkownika oraz należnych płatnościach jest możliwe na podstronie Serwisu dostępnej w zakładce „Płatności”. Podstrona ta zawiera listę z datami dokonania poszczególnych płatności, wpłacone kwoty, sposób dokonania zapłaty, w tym informację o skorzystaniu z „Bezpiecznej Płatności”, numer paczki opłaconej daną płatnością oraz informacje o Użytkowniku, który dokonał płatności albo ją otrzymał, status płatności za poszczególne Przewozy Paczki. W przypadku nieuiszczenia przez Użytkownika płatności, ma on możliwość wyboru odnośnika do serwisu transakcyjnego w celu dokonania zapłaty.

8. Sprawdzanie informacji o wykonanych Umowach Przewozu Paczki jest możliwe na podstronie Serwisu dostępnej w zakładce „Archiwum”.

§ 5
Zawieranie Umowy Przewozu Paczki

1. Zamieszczone w Serwisie propozycje Nadania Paczki stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Przewozu Paczki w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Odpowiedź na propozycję Nadania Paczki stanowi ofertę zawarcia Umowy Przewozu Paczki w rozumieniu art. 65 § 1 Kodeksu cywilnego.

3. Zamieszczone w Serwisie propozycje Przewozu Paczki stanowią ofertę zawarcia Umowy Przewozu Paczki w rozumieniu art. 65 § 1 Kodeksu cywilnego.

4. Zawieranie Umów Przewozu Paczki jest możliwe pod warunkiem Rejestracji, dostępu do konta poczty elektronicznej wskazanego w trakcie Rejestracji oraz spełnienia przez urządzenie, z którego korzysta Użytkownik, minimalnych wymagań technicznych określonych w § 3 ust. 16 Regulaminu.

5. Nie jest dopuszczalne zawieranie za pośrednictwem Serwisu umów przewozu towarów :

a. materiałów lub towarów niebezpiecznych, artykułów zakazanych lub zabronionych przez ADR (Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych), CONIF (Konwencja o międzynarodowym przewozie kolejami), ADN (Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych), IATA (Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych), ICAO (Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego), a także inne właściwe organy administracji publicznej lub organizacje międzynarodowe,

b. broni, w tym broni palnej,

c. amunicji,

d. materiałów wybuchowych,

e. narkotyków i innych nielegalnych środków odurzających,

f. szczątków ludzkich,

g. towarów podrobionych.

6. Wynagrodzenie za Przewóz Paczki, obejmuje wszelkie świadczenia Użytkownika przewożącego Paczkę w ramach Przewozu Paczki, podawane jest w złotych polskich i zawiera podatek od towarów i usług (wynagrodzenie brutto).

7. Administrator nie odpowiada za wykonanie przez Użytkownika przewożącego Paczkę ciążących na nim obowiązków w zakresie dokumentacji podatkowo-księgowej.

8. Zawarcie Umowy Przewozu Paczki następuje każdorazowo w chwilą dokonania przez Użytkownika nadającego Paczkę wyboru oferty Przewozu Paczki spośród złożonych za pośrednictwem Serwisu przez Użytkowników. Zawarcie Umowy Przewozu Paczki następuje z chwilą wyboru przez Użytkownika odnośnika (linku) z opisem „Akceptuję” przy wybranej ofercie Przewozu Paczki.

9. Użytkownik nadający Paczkę:

a. składa propozycję Nadania Paczki, wskazując adres nadania Paczki i adres dostarczenia Paczki, obejmujące co najmniej nazwę miejscowości, oraz datę Przewozu Paczki, liczbę i rozmiar opakowań Paczki, a następnie dokonuje wyboru oferty Przewozu Paczki, spośród otrzymanych od Użytkowników, przez wybór odnośnika (linku) „Akceptuj” przy wybranej ofercie w zakładce „Wysyłam Paczkę”, albo

b. dokonuje wyboru oferty Przewozu Paczki, spośród udostępnionych Serwisie, przez wybór odnośnika (linku) „Akceptuj” przy wybranej ofercie w zakładce „Wysyłam Paczkę”.

10. Zawarcie Umowy Przewozu Paczki w trybie określonym w § 5 ust. 7 Regulaminu następuje z chwilą wyboru przez Użytkownika odnośnika (linku) z opisem „Akceptuję” przy wybranej ofercie Przewozu Paczki.

11. W przypadku przerwania opisanej powyżej procedury zawarcia Umowy Przewozu Paczki na którymkolwiek etapie nie dochodzi do zawarcia Umowy Przewozu Paczki.

§ 6
Wykonanie Umowy Przewozu Paczki

1. Z chwilą zawarcia Umowy Przewozu Paczki w Serwisie zostaje jej nadany unikalny numer służący identyfikacji Paczki, której dotyczy Umowa Przewozu Paczki w trakcie jej wykonywania.

2. Z chwilą zawarcia Umowy Przewozu Paczki w Serwisie wygenerowany zostaje wzór listu przewozowego w formacie PDF, który nadawca może pobrać z Serwisu, wydrukować i przekazać kurierowi wraz z Paczką.

3. Po zawarciu Umowy Przewozu Paczki na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w trakcie Rejestracji wysłana zostaje wiadomość zawierająca informacje dotyczące Umowy Przewozu Paczki oraz wzór listu przewozowego w formacie PDF.

4. Po zawarciu Umowy Przewozu Paczki nadawca otrzymuje unikalny kod alfanumeryczny (dalej: Kod) służący potwierdzeniu tożsamości odbiorcy Paczki oraz wykonania Umowy. Użytkownik może przekazać Kod odbiorcy Paczki za pośrednictwem Serwisu przy wykorzystaniu wiadomości SMS na numer wskazany w tym celu przez Użytkownika.

5. Użytkownik, którego oferta Przewozu Paczki została wybrana, otrzymuje informację o zawarciu Umowy Przewozu Paczki wraz z informacjami pozwalającymi na odbiór Paczki od nadawcy (adres wydania Paczki, numer telefonu nadawcy) przy wykorzystaniu poczty elektronicznej na adres wskazany w trakcie Rejestracji.

6. Z chwilą dostarczenia Paczki odbiorcy, odbiorca Paczki zobowiązany jest przekazać Użytkownikowi przewożącemu Paczkę Kod, który ten wysyła wraz z numerem Paczki przy wykorzystaniu wiadomości SMS, w celu potwierdzenia, że wydanie Paczki nastąpi do rąk osoby uprawnionej. Po potwierdzeniu zgodności kodu przesłanego przez kuriera z Kodem nadanym w chwili zawarcia Umowy Przewozu Paczki Użytkownik przewożący Paczkę otrzymuje wiadomość SMS potwierdzającą zgodność Kodu.

§ 7
Dokonanie płatności za Przewóz Paczki

1. Dokonanie zapłaty za Przewóz Paczki możliwe jest w następujący sposób:

a. za pośrednictwem Administratora przy wykorzystaniu „Bezpiecznej Płatności”,

b. gotówką w chwili nadania lub odbioru Paczki.

2. Zapłata za Przewóz Paczki może nastąpić:

a. bezpośrednio po zawarciu Umowy Przewozu Paczki przy wykorzystaniu Serwisu,

b. w okresie pomiędzy zawarciem Umowy Przewozu Paczki a nadaniem Paczki przy wykorzystaniu Serwisu,

c. w chwili nadania lub odbioru Paczki bez wykorzystania Serwisu.

3. Zapłaty przy wykorzystaniu Serwisu dokonuje się przez wybór odnośnika z opisem „Zapłać” dostępnego na podstronie „Wysyłam Paczkę” w Koncie Użytkownika.

§ 8
Bezpieczna Płatność

1. „Bezpieczna Płatność” jest usługą realizowaną przez Administratora jako pośrednika płatności.

2. Umowa „Bezpiecznej Płatności” zawierana zostaje pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem przewożącym Paczkę.

3. Na mocy Umowy „Bezpiecznej Płatności” Administrator zobowiązuje się do przyjęcia wynagrodzenia za Przewóz Paczki od Użytkownika nadającego Paczkę i przekazania wynagrodzenia Użytkownikowi przewożącemu Paczkę.

4. Z tytułu świadczenia „Bezpiecznej Płatności” Administrator otrzymuje wynagrodzenie określone w Cenniku. Administrator jest uprawniony do potrącenia należnego mu wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Użytkownikowi z tytułu Przewozu Paczki.

5. Skorzystanie z „Bezpiecznej Płatności” jest dobrowolne.

6. O możliwości skorzystania z „Bezpiecznej Płatności” decyduje Użytkownik składający ofertę Przewozu Paczki, przy czym decyduje on samodzielnie, czy skorzystanie z „Bezpiecznej Płatności” będzie obowiązkowe czy dobrowolne dla Użytkownika nadającego Paczkę

7. W przypadku skorzystania z „Bezpiecznej Płatności” zapłata wynagrodzenia za Przewóz Paczki przez Użytkownika nadającego Paczkę następuje na rachunek bankowy prowadzony przez Administratora.

8. Użytkownik nadający Paczkę, korzystając z Bezpiecznej Płatności, dokonuje zapłaty wynagrodzenia za Przewóz Paczki na rachunek wskazany przez Administratora. Użytkownik przewożący Paczkę informowany jest niezwłocznie o zaksięgowaniu środków na rachunku Administratora.

9. Z chwilą potwierdzenia zgodności Kodu, o którym mowa w § 6 ust. 6 Regulaminu, Administrator księguje wynagrodzenie za Przewóz Paczki, pomniejszone o wynagrodzenie Administratora z tytułu świadczenia „Bezpiecznej Płatności”, na Koncie Użytkownika.

10. Wypłata środków z zgromadzonych przez Użytkownika przy wykorzystaniu „Bezpiecznej Płatności” nastąpi na żądanie Użytkownika, wyrażone przez wybór odnośnika z opisem „Wypłać” dostępnego na podstronie „Bezpiecznej Płatności” w Koncie Użytkownika.

11. Wynagrodzenie gromadzone w ramach „Bezpiecznej Płatności” dostępne jest do wypłaty po 48 godzinach od chwili doręczenia Paczki.

12. Wynagrodzenie Administratora z tytułu świadczenia „Bezpiecznej Płatności” rozliczane jest osobno za każdy miesiąc kalendarzowy. Dokument księgowy potwierdzający wysokość należnego wynagrodzenia doręczony zostanie w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w trakcie Rejestracji do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który należne jest wynagrodzenie.

§ 9
Rozwiązanie Umowy Przewozu Paczki

1. Użytkownik nadający Paczkę może wypowiedzieć Umowę Przewozu Paczki w każdym czasie do chwili nadania Paczki.

2. Użytkownik przewożący Paczkę może wypowiedzieć Umowę Przewozu Paczki w każdym czasie do chwili nadania Paczki.

3. Wypowiedzenie Umowy Przewozu Paczki składa się za pośrednictwem Serwisu przez wybór odnośnika z opisem „Anuluj” dostępnego na podstronie „Wysyłam Paczkę” lub „Przewożę Paczkę” w Koncie Użytkownika.

4. Wypowiedzenie Umowy Przewozu Paczki przez Użytkownika nadającego Paczkę nie zwalnia Użytkownika z obowiązku zapłaty wynagrodzenia za Przewóz Paczki. W takim przypadku roszczenie Użytkownika o zapłatę wynagrodzenia za Przewóz Paczki staje się wymagalne z chwilą złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy Przewozu Paczki. W tym samym momencie następuje zaksięgowanie na rachunku Użytkownika przewożącego Paczkę wynagrodzenia zapłaconego za pośrednictwem „Bezpiecznej Płatności”.

5. Powyższe postanowienia nie wyłączają uprawnień do odstąpienia od Umowy Przewozu Paczki przez Użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta.

6. Niedokonanie przez Użytkownika zapłaty wynagrodzenia za Przewóz Paczki w terminie 3 dni od daty zawarcia Umowy uprawnia Użytkownika przewożącego Paczkę do odstąpienia od Umowy Przewozu Paczki w terminie kolejnych 7 dni bez konieczności dokonywania dodatkowych wezwań do spełnienia świadczenia (umowne prawo odstąpienia).

§ 10
Zamieszczanie Treści w Serwisie

1. Po dokonaniu Rejestracji Użytkownik ma możliwość zamieszczania Treści w Serwisie, na zasadach określonych w Regulaminie.

2. Zabronione jest:

a. zamieszczanie w Serwisie Treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego oraz naruszających godność, dobra osobiste lub prawa osób trzecich, a w szczególności treści o charakterze pornograficznym, rasistowskim lub nawołującym do przemocy lub dyskryminacji na jakimkolwiek tle,

b. zamieszczanie w Serwisie Treści zawierających dane osobowe bez zgody osoby, której dane te dotyczą,

c. zamieszczanie w Serwisie Treści komercyjnych, reklamujących lub promujących działalność gospodarczą Użytkownika lub osoby trzeciej, w tym ofert handlowych, z wyjątkiem Treści dotyczących Przewozu Paczek;

d. zamieszczanie w Serwisie Treści niezwiązanych z Serwisem,

e. zamieszczanie w Serwisie niezamówionych informacji handlowych (spamu),

f. podejmowanie jakichkolwiek działań, które mogą uniemożliwić funkcjonowanie Serwisu lub uniemożliwić lub utrudnić korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników.

4. W przypadku naruszenia przez Użytkownika zasad określonych w Regulaminie Administrator ma prawo do:

a. usunięcia Treści zamieszczonych w Serwisie,

b. zablokowania lub dezaktywowania Konta Użytkownika.

5. Użytkownik zamieszczając Treści w Serwisie zapewnia, że:

a. przysługuje mu do tego prawo, a w szczególności, że przysługują mu prawa majątkowe autorskie do zamieszczanych Treści, oraz

b. nie narusza praw osób trzecich, w szczególności, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego Treści dotyczących tych osób.

6. W przypadku, gdy jakakolwiek osoba trzecia zgłosi jakiekolwiek roszczenie wobec Administratora w związku z naruszeniem przepisów prawa lub zasad współżycia społecznego w wyniku zamieszczenia przez Użytkownika Treści w Serwisie lub z tytułu udzielenia Administratorowi przez Użytkownika licencji, o której mowa w § 10 ust. 7 Regulaminu lub w wyniku korzystania przez Administratora z Treści na podstawie udzielonej przez Użytkownika licencji, o której mowa w § 10 ust. 7 Regulaminu, w szczególności w związku z naruszeniem praw autorskich takiej osoby, Użytkownik zobowiązuje się zaspokoić takie roszczenie osoby trzeciej, zaś w przypadku zaspokojenia przez Administratora takich roszczeń osoby trzeciej lub poniesienia przez Administratora jakichkolwiek kosztów lub jakiejkolwiek szkody w związku z takimi roszczeniami osoby trzeciej, do zwrotu Administratorowi wszelkich poniesionych z tego tytułu kosztów, w tym kosztów pomocy prawnej oraz do naprawienia wszelkich szkód poniesionych z tego tytułu przez Administratora.

7. Użytkownik niniejszym udziela Administratorowi bezterminowej licencji niewyłącznej na nieodpłatne i nieograniczone w czasie i co do terytorium korzystanie przez Administratorowi ze wszystkich Treści zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie, w tym ich zwielokrotnianie, publikowanie, kopiowanie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez nadawanie, reemisję, udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz korzystanie z opracowań Treści w wyżej wymienionym zakresie, wraz z prawem udzielania sublicencji.

8. Wykorzystując Treści zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie Administrator nie ma obowiązku wskazywania ich autorstwa lub źródła ich pochodzenia.

9. Licencja, o której mowa w § 10 ust. 7 Regulaminu obejmuje korzystanie z Treści w celach marketingowych, w tym promocyjnych i reklamowych, Serwisu, Administratora lub osób trzecich, w tym innych Użytkowników.

10. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników zamieszczonych w serwisie Treści innych Użytkowników bez ich zgody, za wyjątkiem korzystania w Serwisie w celu promocji świadczonych usług Przewozu Paczki.

11. Za zamieszczanie Treści w Serwisie Użytkownikom nie należy się wynagrodzenie.

12. Administrator jest uprawniony do usunięcia w każdym czasie wszelkich Treści zamieszczonych w Serwisie. W takim przypadku Administrator poinformuje Użytkowników o planowanym usunięciu Treści z 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

§ 11
Zamieszczanie Wiadomości w Serwisie

1. Po dokonaniu Rejestracji Użytkownik ma możliwość zamieszczania Wiadomości w Serwisie, na zasadach określonych w Regulaminie.

2. Wiadomości dostępne są przez wybór odnośnika (linku) „Wiadomości” w zakładce „Moje konto”.

3. Tworząc Wiadomość Użytkownik wskazuje innego Użytkownika, do którego Wiadomość ma być skierowana.

4. Wiadomość po jej wysłaniu jest dostępna dla nadawcy Wiadomości, adresata Wiadomości oraz dla Administratora.

5. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na zapoznanie się Administratora z Wiadomościami, których jest nadawcą lub adresatem.

6. Użytkownik nie ma możliwości edycji Wiadomości po jej nadaniu.

7. Zabronione jest:

a. zamieszczanie w Serwisie Wiadomości sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego oraz naruszających godność, dobra osobiste lub prawa osób trzecich, a w szczególności treści o charakterze pornograficznym, rasistowskim lub nawołującym do przemocy lub dyskryminacji na jakimkolwiek tle,

b. zamieszczanie w Serwisie Wiadomości zawierających dane osobowe bez zgody osoby, której dane te dotyczą,

c. zamieszczanie w Serwisie Wiadomości komercyjnych, reklamujących lub promujących działalność gospodarczą Użytkownika lub osoby trzeciej, w tym ofert handlowych, z wyjątkiem Treści dotyczących Przewozu Paczek;

d. zamieszczanie w Serwisie Treści niezwiązanych z Serwisem,

e. zamieszczanie w Serwisie niezamówionych informacji handlowych (spamu),

f. podejmowanie jakichkolwiek działań, które mogą uniemożliwić funkcjonowanie Serwisu lub uniemożliwić lub utrudnić korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników.

8. W przypadku naruszenia przez Użytkownika zasad określonych w Regulaminie Administrator ma prawo do:

a. usunięcia Wiadomości zamieszczonych w Serwisie,

b. zablokowania lub dezaktywowania Konta Użytkownika.

9. Użytkownik zamieszczając Wiadomości w Serwisie oświadcza, że:

a. przysługuje mu do tego prawo, a w szczególności, że przysługują mu prawa majątkowe autorskie do zamieszczanych Wiadomości,

b. nie narusza praw osób trzecich, w szczególności, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego Wiadomości dotyczących tych osób,

c. udziela Administratorowi bezterminowej licencji niewyłącznej na nieodpłatne i nieograniczone w czasie i co do terytorium korzystanie przez Administratorowi z Wiadomości polegające na ich zwielokrotnianiu i rozpowszechnianiu przez udostępnianie w taki sposób, aby miał do nich dostęp adresat Wiadomości wraz z prawem udzielania sublicencji.

10. W przypadku, gdy jakakolwiek osoba trzecia zgłosi jakiekolwiek roszczenie wobec Administratora w związku z naruszeniem przepisów prawa lub zasad współżycia społecznego w wyniku zamieszczenia przez Użytkownika Wiadomości w Serwisie lub z tytułu udzielenia Administratorowi przez Użytkownika licencji, o której mowa w § 11 ust. 5 pkt c Regulaminu lub w wyniku korzystania przez Administratora z Wiadomości na podstawie udzielonej przez Użytkownika licencji, o której mowa w § 11 ust. 5 pkt c Regulaminu, w szczególności w związku z naruszeniem praw autorskich takiej osoby, Użytkownik zobowiązuje się zaspokoić takie roszczenie osoby trzeciej, zaś w przypadku zaspokojenia przez Administratora takich roszczeń osoby trzeciej lub poniesienia przez Administratora jakichkolwiek kosztów lub jakiejkolwiek szkody w związku z takimi roszczeniami osoby trzeciej, do zwrotu Administratorowi wszelkich poniesionych z tego tytułu kosztów, w tym kosztów pomocy prawnej oraz do naprawienia wszelkich szkód poniesionych z tego tytułu przez Administratora.

11. Za zamieszczanie Wiadomości w Serwisie Użytkownikom nie należy się wynagrodzenie.

12. Administrator jest uprawniony do usunięcia w każdym czasie wszelkich Wiadomości zamieszczonych w Serwisie. W takim przypadku Administrator poinformuje Użytkowników o planowanym usunięciu Wiadomości z 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

§ 12
Reklamacje dotyczące działania Serwisu

1. Nieprawidłowości związane z działaniem Serwisu Użytkownicy mogą zgłaszać pisemnie na adres Administratora lub pocztą elektroniczną na adres problem@pickpack.pl .

2. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 3 dni od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości w działaniu Serwisu.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Administratora w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia Administratorowi.

4. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj nieprawidłowości w działaniu Serwisu oraz datę jej wystąpienia. Użytkownik może też podać inne informacje, które w jego ocenie mogą mieć znaczenie dla poprawy działania Serwisu.

5. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Administrator niezwłocznie poinformuje Użytkownika.

§ 13
Odpowiedzialność

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy lub ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, mających wpływ na korzystanie z Serwisu.

2. Administrator zastrzega możliwość czasowego lub trwałego zawieszenia działania poszczególnych funkcjonalności lub całego Serwisu, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji lub modyfikacji infrastruktury technicznej.

3. Z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Administrator w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastruktura techniczną użytkownika.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych przez Użytkownika korzyści w związku z przerwami lub zakłóceniami o których mowa powyżej.

5. Za realizację usług obsługi płatności świadczonych przez osoby trzecie na zasadach określonych w regulaminach świadczenia usług przez te podmioty, Administrator nie ponosi odpowiedzialności.

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość wykonania Umowy Przewozu Paczki przez Użytkowników Serwisu. Wyłączna odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Użytkownik przewożący Paczkę, będący stroną Umowy Przewozu Paczki.

7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dokonanie przez Użytkownika zapłaty za Przewóz Paczki, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu.

8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przestrzeganie przez Użytkowników powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o prawach konsumenta i ustawy – Prawo przewozowe. Wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa ponosi Użytkownik, który dopuścił się takiego naruszenia.

9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia dóbr osobistych Użytkowników Serwisu lub osób trzecich wskutek zamieszczenia w Serwisie Treści lub Wiadomości. W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczonych w Serwisie Treści lub Wiadomości lub związanej z nimi działalności Administrator niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

10. Administrator nie pełni funkcji mediatora, ani nie rozstrzyga sporów pomiędzy Użytkownikami Serwisu.

§ 14
Spory

1. Spory pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem dotyczące udostępnienia Serwisu należą do właściwości sądów powszechnych właściwych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. W przypadku Użytkowników nie będących konsumentami właściwym miejscowo w sprawach wskazanych w § 9 ust. 1 Regulaminu będzie sąd, w którego okręgu siedzibę ma Administrator.

3. Użytkownik będący konsumentem jest uprawniony do pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w sprawach wskazanych w § 9 ust. 1 Regulaminu, w szczególności przed Stałymi Polubownymi Sądami Konsumenckimi przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej, których lista dostępna jest pod adresem http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. W celu wszczęcia takiej procedury konieczne jest wypełnienie wniosku o rozpoznanie sprawy na formularzu udostępnianym w sekretariatach sądów i na stronach internetowych sądów i wniesienie go do sądu.

§ 15
Inne postanowienia

1. Administrator ma prawo wprowadzić zmiany do Regulaminu.

2. Użytkownicy zostaną poinformowani o planowanej zmianie Regulaminu z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, na stronie Serwisu, a Użytkownicy zarejestrowani także za pośrednictwem poczty elektronicznej. Użytkownicy zarejestrowani będą mieli możliwość zaakceptowania zmian Regulaminu lub wypowiedzenia Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną w przypadku niezaakceptowania zmian Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 grudnia 2015 roku.


Załącznik nr 1 do Regulaminu Serwisu „Pickpack”

Polityka prywatności
Serwisu „Pickpack”

W celu podkreślenia znaczenia, jakie przypisujemy ochronie prywatności Użytkowników i poufności zamieszczanych przez nich danych oraz w związku z obowiązkiem udzielenia informacji dotyczącej wykorzystywania plików cookies, niniejszym przedstawiamy Państwu zasady przetwarzania danych osobowych udostępnianych w ramach korzystania z Serwisu „Pickpack”.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest gromadzonych w Serwisie jest Filip Kot, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Filip Kot z siedzibą w Warszawie (04-965), przy ul. Optymistów 2a, NIP 5321900589, REGON 361095831.

Podanie przez Użytkownika dokonującego Rejestracji danych osobowych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania rejestracji w Serwisie.

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101/2002, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144/2001, poz. 1204 z późn. zm.), w tym z poszanowaniem określonych w przepisach zasad zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym wglądem osób trzecich.

Wszelkie dane osobowe udostępniane w trakcie rejestracji podlegają włączeniu do zbioru danych osobowych zgłoszonego do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do:

1. nawiązania, ukształtowania, wykonania, zmiany lub rozwiązania Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną łączącej Użytkownika z Administratorem,

2. zawierania i wykonania Umów, świadczenia Usług oraz zawierania i wykonania Umów dodatkowych, a także prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z tymi umowami,

3. w przypadku uzyskania wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem – w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

Użytkownik wyraża niniejszym zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w zakresie i celu wskazanym powyżej.

Użytkownik w każdym czasie na prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych oraz ich usunięcia, za pośrednictwem Serwisu, z zastrzeżeniem, że w przypadku usunięcia danych niezbędnych dla prawidłowego świadczenia usług na rzecz Użytkownika lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, Administrator będzie uprawniony do rozwiązania umowy z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym. Wglądu w swoje dane osobowe, ich modyfikowania i usuwania dokonuje się przy wykorzystaniu narzędzi udostępnionych Użytkownikowi na podstronie Serwisu dostępnej w zakładce „Profil”. Dopuszczalne jest również dokonywanie zgłoszeń dotyczących konieczności wprowadzenia tego rodzaju zmian pisemnie na adres Administratora.

Pomimo usunięcia przez Użytkownika jego danych osobowych lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, Administrator jest uprawniony do ich przetwarzania w zakresie niezbędnym do wykonania wcześniej zawartych umów lub dochodzenia roszczeń.

Administrator jest uprawniony do powierzania przetwarzania danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, w tym przekazywania danych osobowych osobom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takim przypadku Administrator bierze odpowiedzialność za przestrzeganie przez taką osobę zasad przetwarzania danych osobowych określonych w przepisach prawa.

Administrator, bez odrębnej zgody Użytkowników nie będzie przetwarzać danych osobowych w celach innych niż wskazane powyżej, w szczególności w celach promocyjnych i marketingowych, z zastrzeżeniem, że na adres poczty elektronicznej podany w Profilu Administrator może wysyłać informacje dotyczące Serwisu lub inne wskazane w treści Regulaminu.

W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody Administrator może wysyłać na adres wskazany w Koncie informacje handlowe dotyczące oferowanych usług (newsletter). W takim przypadku Użytkownik w każdym czasie może zrezygnować z otrzymywania informacji kierując odpowiednie oświadczenie w trybie wskazanym w otrzymanej wiadomości. W takim przypadku Administrator niezwłocznie zaprzestanie wysyłania informacji Użytkownikowi.

Administrator jest uprawniony do przetwarzania następujących danych charakteryzujących sposób korzystania przez Użytkownika z Serwisu:

a) oznaczenia identyfikujące Użytkownika,

b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik, w tym numer IP,

c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Serwisu,

d) informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Serwisu.

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe przechowywane w urządzeniu, którym posługuje się osoba korzystająca z Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) analizy preferencji osób korzystających z Serwisu odnośnie prezentowanych w nim treści,

b) dostosowania treści prezentowanych w Serwisie do preferencji osób korzystających z Serwisu,

c) analizy sposobu korzystania z Serwisu,

d) umożliwienia Użytkownikom korzystania z Serwisu bez konieczności logowania się na każdej odwiedzanej podstronie Serwisu.

Pliki cookies przechowywane są w urządzeniu, którym posługuje się osoba korzystająca z Serwisu, w zależności od ich przeznaczenia, do chwili wylogowania się Użytkownika lub do chwili usunięcia plików cookies z pamięci urządzenia. Przechowywane pliki cookies pochodzą zarówno bezpośrednio od Administratora, jak i od osób trzecich, jeśli jest to wskazane dla osiągnięcia celów korzystania z plików cookies.

Część plików cookies wykorzystywanych przez Serwis jest niezbędna dla jego prawidłowego działania. Wiele przeglądarek domyślnie dopuszcza automatyczne zapisywanie i przechowywanie plików cookies w urządzeniu. Ustawienia i zmiany zasad przechowywania plików cookies dokonuje się w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Dokonując Rejestracji w Serwisie, a następnie logując się do Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na posługiwanie się plikami cookies niezbędnymi dla prawidłowego działania Serwisu. W pozostałym zakresie odmowa zgody na przechowywanie plików cookies, w tym dokonana za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, nie wyłącza możliwości korzystania z Serwisu, choć może wpływać na sposób jego działania.

Niniejsze zasady mogą ulec zmianie w przypadku zmiany zasad działania Serwisu, zmian w przepisach prawa regulujących kwestie ochrony prywatności oraz w przypadku dalszego rozwoju Serwisu. Jeśli tak się stanie, zostaniecie Państwo poinformowani o zakresie wprowadzanych zmian na zasadach analogicznych do zmiany Regulaminu Serwisu. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej Polityce Prywatności zastosowanie znajdą odpowiednie postanowienia Regulaminu Serwisu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

W każdej chwili możecie Państwo zgłaszać do Administratora pytania i wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych. Należy je kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres problem@pickpack.pl.